Agenda november 2023

Woensdag 1-nov
Donderdag 2-nov
Vrijdag 3-nov
Zaterdag 4-nov
Zondag 5-nov
Maandag 6-nov
Dinsdag 7-nov
Woensdag 8-nov
Donderdag 9-nov
Vrijdag 10-nov PUNTENWEDSTR. 18.30 uur
Zaterdag 11-nov
Zondag 12-nov Ontwikkelingstoernooi bij DOJO
Maandag 13-nov
Dinsdag 14-nov
Woensdag 15-nov
Donderdag 16-nov
Vrijdag 17-nov
Zaterdag 18-nov
Zondag 19-nov Afd kamp B pupillen (2012-2013) AP
Maandag 20-nov
Dinsdag 21-nov
Woensdag 22-nov
Donderdag 23-nov
Vrijdag 24-nov
Zaterdag 25-nov
Zondag 26-nov DK B Pupillen Beverwijk
Topjudotoernooi Almere
Maandag 27-nov
Dinsdag 28-nov
Woensdag 29-nov
Donderdag 30-nov

Wijzigingen onder voorbehoud